RODO – Paulina Gaworska-Gawryś

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO przez Paulina Gaworska-Gawryś – psycholog

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Paulina Gaworska-Gawryś (Psycholog) adres siedziby: ul. Herbu Oksza 4/27, 02-495 Warszawa, NIP: 7171819578 (zwany dalej Psycholog) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest że Paulina Gaworska-Gawryś (Psycholog) adres siedziby: ul. Herbu Oksza 4/27, 02-495 Warszawa, NIP: 7171819578 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Herbu Oksza 4/27, 02-495 Warszawa lub e-mail: psycholog@paulinagaworska.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Paulina Gaworska-Gawryś – z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Herbu Oksza 4/27, 02-495 Warszawa lub e-mail: psycholog@paulinagaworska.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Psycholog polegają na przeprowadzeniu konsultacji i terapii psychologicznej online (za pomocą wybranego komunikatora) lub stacjonarnie.
  5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane komputerowo w celu przeprowadzeniu konsultacji i terapii psychologicznej i rozliczenia wykonanej usługi.
  6. Dane przechowywane są przez pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.
  8. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem
 1. W sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane.
 2. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii przez komunikator internetowy Skype, Zoom – Paulina Gaworska-Gawryś (Psycholog) zobowiązuje się do wykonania usługi  z poszanowaniem prywatności rozmowy przez Skype, Zoom, lecz  nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.
 3. W sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą_tką prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psycholożki– informacje dotyczące pacjenta_tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przez Psychologa przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Psychologa i jego pacjentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Herbu Oksza 4/27, 02-495 Warszawa lub e-mail: psycholog@paulinagaworska.pl.

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
 • Dane przetwarzane komputerowo są chronione w zahasłowanym folderze. Żadne notatki nie są przechowywane w formie papierowej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany_a wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. Tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Paulina Gaworska-Gawryś (Psycholog) w celu komunikacji i korzystania z usług psychologa.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art.7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej działania.

Zostałem również poinformowany_a o tym, że dane zbierane są przez Paulina Gaworska-Gawryś (Psycholog) o celu i zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz, że dane te nie będą udostępnione innym podmiotom (poza wskazanym w Klauzurze Informacyjnej), że przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się z godnością i poszanowaniem praw, że wyrażam zgodę dobrowolnie i wyraźnie oraz na warunkach RODO.

…………………………………..

Data i podpis